Slider Img

บริการอินเทอร์เน็ตฟรี

ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง โดยติดต่อขอใช้กับบรรณารักษ์

Slider Img

สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน


E-Book เรื่อง : อาเซียนศึกษา (สค02015) สาระการพัฒนาสังคม

ชื่อผู้แต่ง : กศน.อำเภอคลองหลวง
วันที่ลง : 2012-04-16
เนื้อหาโดยสังเขป :
การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้เกิดจากผู้บริหาร คณะข้าราชการและครู กศน.อำเภอ
คลองหลวง โดยมีผู้อำนวยการ นางสาวนงลักษณ์ เดชระพีพงษ์ ที่ได้ร่วมกันเป็นผู้เรียบเรียง วางแนวทางตรวจแก้ไข ซึ่งการเรียบเรียง ลำดับเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบ จัดทำขึ้นโดยคณะและได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสาร Online และ CD-Rom ซึ่งมีการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเรียนสำเร็จรูปรายวิชาเลือกทั้งระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 9 วิชา รายวิชาเลือกในภาคเรียนที่ 2/2554

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบบทเรียนสำเร็จรูปฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การเรียนรู้ ของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป

Download File PDF : เนื้อหาทั้งหมด|